Co to jest OSG? (OSG, what it is?)

Oryginalny Soundtrack Gier jest autorską audycją na streamie internetowym. Nie jest nadawana przez żadne radio internetowe, a jedynie od czasu do czasu na streamie akademickim Academia Electronica

Original Soundtrack of Games is an author program on internet stream. It is not published in any internet radio station, only from time to time, you can hear it on Academia Electronica academic stream.

Jak wygląda audycja? (How it looks like?)

Audycja jest listą oryginalnych soundtracków z gier na komputery 8-bit (Commodore, Amiga, NES) które podzielone są na dwa bloki: Poczekalnię oraz Listę główną.
Poczekalnia – 10 utworów / Lista główna – 20 utworów

The program is a list of 8-bit computer games original sountracks (Commodore, Amiga, NES), which are put in two blocks: Waiting room and Main List.
Waiting room – 10 tracks / Main list – 20 tracks

Skąd pochodzi muzyka? (Where the music came from?)

Muzyka pochodzi z plików dźwiękowych o rozszerzeniu SID (Sound Interface Device) pisanych specjalnie pod czipy syntezatora dźwięku firmy MOS Technology.
Dzięki pasjonatom, dziś możemy pobierać te pliki, emulować czip na PC, słuchać i rozprzestrzeniać tę muzykę dalej.
Pliki SID najczęściej pochodzą z otwartych archiwów, takich jak C64.com

Music comes from sound files with extension SID (Sound Interface Device), made specially for synth chips of MOS Technology company.
Thanks to people with passion, today we can download them, emulate the chip on PC, listen to them and spread them more.
SID sound files comes from online archives such as C64.com

Ile czasu trwa audycja? (How long the program goes?)

Około 1 godziny – maksymalny czas utworów to 5 minut.

Abuot 1 hour – maximum length of track is up to 5 minutes.

JAK GŁOSUJEMY (HOW TO VOTE)

Głosować na listę można kilkoma sposobami. Można wykorzystać wszystkie formy głosowania! Nie musisz głosować na każdy utwór.

  • Karta do głosowania (do pobrania w dniu Audycji w Kominie, teleport z Academia Electronica). Wpisujesz TAK lub NIE w nawias kwadratowy przy utworze. Przysługuje: 1 głos / utwór; Czas na wysyłkę: 5 dni od daty audycji.
  • Czat ogólny: NR UTWORU – TAK / NIE (wzór: 11 – TAK). Przysługuje: 1 głos / utwór.
  • Kostka do głosowania (ustawiona na żółtym polu podczas audycji). Kliknij na kostkę i wybierz głos na TAK lub na NIE. Przysługują: 2 głosy / utwór.
  • Nowość 2020! Punkty za grafikę (podczas audycji prezentowane są zrzuty ekranu z gry: ekran tytułowy, wczytywania danych lub gameplay). Przysługują: 3 punkty / utwór. Wzór: NR UTWORU – G+2 / G-3 (Można dodać punkty za grafikę podczas głosowania na utwór na czacie ogólnym, czyli 11 – TAK G+2)
  • Nowość od zestawienia 6/2020! Karta do głosowania online – wejdź na stronę obecnego zestawienia i kliknij w podany link do formularza google.

UWAGA! GŁOSOWANIE POZA KARTĄ JEST JAWNE!

Lubimy dyskusję podczas głosowania 🙂

You can vote for listing in few ways. You can vote with all forms! You do not have to vote for each track.

  • Voting card (You can get it in Chimmey on the program date, teleport from Academia Electronica). You put YES or NO into bracket next to the track. You have: 1 vote / track; Time to send the card back: 5 days from program
  • Local chat: Track number – YES / NO (like this: 11 – YES). You have: 1 vote / track.
  • Voting cube (on yellow stand during program). Click on vote cube and choose the vote for YES or for NO. You have: 2 votes / track.
  • New in 2020! Graphic points (during program there are screenshots from game: title, loading or gameplay screens). You have: 3 points / track. Vote like this: Track number – G+2 / G-3 (You can add graphic points to local chat vote: 11 – YES G+2)
  • New from listing 6/2020! Voting card online – go to current listing page and use the link to google form.

ATTENTION! VOTING ASIDE VOTE CARD IS PUBLIC!

We like discussion during votings 🙂